Välkommen till Quick

Quick är en vän­skap­sklubb för sven­s­ka kvin­nor i Köpen­hamn. Medlem­mar­na träf­fas 4 gånger per säsong för trevlig sam­varo och äter en bit mat i förbindelse med en spän­nande aktivitet. Det känns ock­så vik­tigt, att få tala sven­s­ka och hål­la liv i vårt mod­er­smål.

Vi gör bl.a. studie-, muse­ums-, och teaterbesök. Vi inbjud­er intres­san­ta före­dragshål­lare. Våra teman kan vara något med sven­sk anknyt­ning, något kul­turellt, något aktuellt, något under­hål­lande, något kvinnligt eller allmän­män­skligt.

Medlem­mar­na träf­fas varierande efter­mid­da­gar eller kväl­lar på oli­ka platser beroende på tem­at. Vi är ofta 30–40 medlem­mar, när vi träf­fas och då behövs det god plats. Sven­s­ka Gustafskyrkans sto­ra och vack­ra sam­lingslokaler är ett myck­et bra alter­na­tiv vid före­drag. När plat­sen tillåter det kan man få ta med sig en gäst.

Historia

Quick bil­dades i Köpen­hamn hösten 1990 av en grupp sven­s­ka kvin­nor, som under flera år delt­ag­it i Sven­s­ka Gustafskyrkans Mam­ma­barn­grupp och som gär­na ville fort­sät­ta att träf­fas, även när deras barn bliv­it för sto­ra för barn­grup­pen. Mån­ga av dagens Quickmedlem­mar har var­it med från bör­jan, men klubben har ock­så fått mån­ga nya medlem­mar, oftast genom per­son­li­ga kon­tak­ter. Idag är vi ca 75 medlem­mar.

Till en bör­jan träf­fades vi enbart i Gustafskyrkans lokaler, men efter en tid fann vi ock­så andra möte­s­platser, delvis ock­så i pri­va­ta hem.

Hösten 2015 hade Quick 25-årsju­bileum och det firades på Hotel Admi­ral i Köpen­hamn