Måndag den 18 september kl. 12.20

Upplev det nya Köpen­hamn från vat­ten­si­dan

Kom med på guidad tur och ”Hop on hop off” med Havneb­us­sar­na med vår medlem Elis­a­beth Haukohl som pro­fes­sionell guide. Vi träf­fas kl. 12.20 (avgång 12.35) vid Havneb­ussens hållplats vid hör­net Nyhavn/ Skue­spilhuset

Vi åker med Havneb­ussen tur och retur till Brygge­broen i Syd­hav­nen och ser det nya byg­geri­et där. Kom ihåg att ta med Rejseko­rt eller dylikt och ta på dig bra skor!

Vi van­drar från Hol­men Nord till Copen­hagen Street Food Mar­ket genom flot­tans tidi­gare område på ön Fred­erik­sholm. Här lig­ger idag Den Danske Film­skole, Statens Teater­skole, Det Ryt­miske Musikkon­ser­va­to­ri­um, Arkitek­t­skolen och de gam­la kanon­båthusen.

Vi äter lunch på Papirøen, Chris­tian­sholm ca kl. 14.00 till egen kost­nad.

Pris: 75:- för guid­nin­gen

Osa senast den 14/9 till Liselott mob. 2081 5759  eller liselottnellemann@gmail.com

 

Tisdag den 10 oktober kl. 16.00

”Ham­marsla­gen som förän­drade världen – om Mar­tin Luther och refor­ma­tio­nen 500 år” 

I år är det 500 år sedan Mar­tin Luther spikade upp sina teser på kyrk­porten i Wit­ten­berg. Vi har bett Thomas Stoor, Gustafskyrkans kyrko­herde, att berät­ta för oss om bety­delsen av den­na rev­o­lu­tionerande hän­delse, som han är väl insatt i. Plats: Sven­s­ka Gustafskyrkan, Folke Bernadottes Allé 4, 2100 Ø

Vi bjud­er efteråt på en tall­rik varm god sop­pa. 

Pris: 50:- Vin kan köpas.

Osa senast den 4/10 till Eva mobil 6171 2595 eller eva@ornfelt.com

Tisdag den 7 november kl. 14.00.

Bakom den vack­ra fasaden på Sveriges Ambas­sad.

Vi är myck­et gla­da över att Sveriges ambas­sad inbju­dit oss till ett besök. Vi får en pre­sen­ta­tion av verk­samheten idag och vis­ning av de vack­ra lokaler­na. Besöket avs­lu­tas med en kopp kaffe.

Plats: Sveriges Ambas­sad, Sankt Annae Plads 15 B, 1250 Køben­havn K

Osa senast den 1/11 till Madeleine mob. 2280 0764 eller  persson@scandiline.dk

Torsdag den 7 december kl. 13.00

Quicks Jul­lunch

Välkom­na till Quicks “jule­frokost “, som även i år hålls i det gam­la Pakhuset på Told­bodgade.  Vi hop­pas det ska bli en tra­di­tion. Läck­er buf­fé med julun­der­håll­ning bjuds.

Plats: Told­bodgade 36 B, 1253K

den röda byg­gnaden på fotot. (Mod­ell från Legoland)

Pris: 250:-

Osa senast 1 dec. (Begrän­sat antal delt­a­gare)

till Madeleine mobil : 22 80 0764 eller persson@scandiline.dk