Kära Quick­or,

Så har Quick haft sin julfest med 24 gla­da delt­a­gare. Stämnin­gen var myck­et god och alla njöt av jul­buf­fén och sjöng med i de spe­cial­skriv­na jul­sånger­na. Våra kun­skaper om kän­da, his­toriska kvin­nor blev även tes­tade i en quizz.

Nu vill vi ock­så öns­ka er som inte var med EN TREVLIG JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.

Vi hop­pas, att 2018 kom­mer att bju­da på trivsam sam­varo och roli­ga upplevelser för oss alla i Quick-klubben.

Kära jul­häl­sningar

Bod­il, Eva S, Eva Ö, Ingrid, Liselott och Madeleine

 

Höstens arrange­manger